Bemo Metal Collection

Fabrikat Typ Betriebs-
nummer
Gesellschaft Beschreibung Hersteller-
nummer
Preis in CHF Bild
Bemo Metal Collection Ed 2x2/2 7681 SBB Exclusiv Modell 2005 1693 411 995.00
Bemo Metal Collection Xrotm 100 SBB Dampf- schneeschleuder 1699 410 995.00